Proje

Ele alınan her eski eser yapı için öncelikle hassas ölçüm yöntemleri ile rölöve çalışması başlatılır. Yapı üç boyutlu total station ölçümleri ile autocad’e aktarılır. Bu çalışmalarla birlikte, yapıya ait evrakların ( çap, röperli kroki, kot-kesit, istikamet rölövesi, revizyonlu kadastral paftası, hale hazır haritası… vb. gibi ) temini ve tarihsel araştırması (eski tapu kayıtları, eski hava fotoğrafları ve literatür bilgileri… vb. gibi her türlü belge) başlatılır. Bu çalışma, projenin her aşamasında rölövenin bulguları ile çakıştırılarak sürdürülür.

Bahçesi olan yapılarda, ağaç rölövesi ölçümleri, orman fakültesinden uzmanlarla cins-yaş-sağlık tespiti yapılır. Döşeme, bordür, parter… vb. gibi her türlü bahçe elemanı rölöve ölçümüne ve projeye aktarılır.                        

Total station ölçümlerini destekleyen, yapının yatay-düşey her noktası için laser metre el ölçümleri ve profil tarağı ile 1/1 çizimler oluşturulur. Yapının çevresi ile birlikte, doğrudan kendisi dış iç ve her türlü detayı fotoğraflanır. Özellikle detay fotoğrafları proje çiziminde kullanılır. Ölçümler sonucunda, rölöve çizimi tamamlanır.

Belge araştırmaları sonuçlandırıldığında ise restitüsyon projesi tasarlanmaya başlayabilir. Eski belgeler ve rölöve çizimleri üzerindeki izler yapının ilk orijinal haline dair ipuçları vermiştir. Bu bulgulara dayanarak restitüsyon projesi çizilir. Restitüsyon projesinde değerlendirmeye alınan tüm orijinale dönük bulgular,  restorasyon projesinde esas alınır.
 
Restorasyon projesinde, yapının orijinal fonksiyonu ile çağdaş yaşam standartlarını harmanlamak ve ideal bir planlamaya ulaşmak asıl hedeftir. Yapının yaşamasının, günün yaşam koşullarını karşılaması ile mümkün olabileceği bilinci ile ve orijinal çizgilerine sadık kalınarak, stilini bozmadan, koruyarak restorasyon projesi hazırlamak temel amaçtır.

Bu proje koruma kurullarının temel kriterlerini ( yürürlükte olan 660 Sayılı İlke Kararlarını ) gözeten, günün malzeme ve detayları ile entegre yapım teknikleri kullanılır. Önerilen yapım sistemi;  uygulanabilir, malzemesi temin edilebilir, ayağı yere basan detaylarla donatılır ve desteklenir.

Oluşturulan rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri, inceleme- araştırma raporu ve fotoğraflarından oluşan albümü ile birlikte bağlı olduğu bölge, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü`ne sunularak inceleme ve onaylanması sağlanır.

Koruma kurulu onayı sonrasında, statik taşıyıcı sistem, temiz ve pis su ile ısıtma sistemi tesisatları, elektrik, ısı yalıtımı, zemin etüdü mühendislik projeleri hazırlanır. Koruma kurulu onaylı mimari projelerle birlikte mühendislik projeleri, ilgili yerel yönetime sunulur. Yerel yönetimden ( ilgili belediyesi ) tüm projeleri onaylatılarak ve yapı ruhsatı tanzim ettirilerek projeler uygulamaya hazır hale gelir.